วิสุทธิมรรค
 
วิสุทธิมรรค (บาลี: วิสุทฺธิมคฺค) เป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หนึ่ง ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งได้รับการจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา โดยมี พระพุทธโฆสะ ชาวอินเดีย เป็นผู้เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 มีเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7
ในปัจจุบัน คัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในทางพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก และได้รับการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย ระดับชั้นเปรียญธรรม ๘ ประโยค และเปรียญธรรม ๙ ประโยค

คัมภีร์วิสุทธิมรรค มีการแบ่งเนื้อหาสาระทั้งหมดเป็น 23 ปริจเฉท ได้แก่

1.ศีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีล
2.ธุตังคนิเทศ แสดงถึงวิธีการบำเพ็ญธุดงควัตร
3.กัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงถึงบุพกิจเบื้องต้นก่อนการเจริญสมถกรรมฐาน
4.ปฐวีกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฐวีกสิณ โดยละเอียด
5.เสสกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญกสิณ ที่เหลืออีก 9 ประการ
6.อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน 10 ประการ
7.ฉอนุสสตินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน 6 ประการแรก ตั้งแต่พุทธานุสสติ ถึงเทวตานุสสติ
8.อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกรรมฐาน ที่เหลืออีก 4 ประการ
9.พรหมวิหารนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญพรหมวิหารกรรมฐาน 4 ประการ
10.อารุปปนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอรูปกรรมฐาน 4 ประการ
11.สมาธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน
12.อิทธิวิธนิเทศ แสดงถึงวิธีการแสดงฤทธิ์ต่างๆ 10 ประการ อันเป็นผลมาจากการเจริญสมถกรรมฐาน
13.อภิญญานิเทศ แสดงถึงอภิญญา 6 ประการ อันเป็นผลจากการเจริญสมถกรรมฐาน
14.ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
15.อายตนธาตุนิเทศ แสดงถึงอายตนะ 12 และ ธาตุ 18 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
16.อินทริยสัจจนิเทศ แสดงถึงอินทรีย์ 22 และอริยสัจ 4 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
17.ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ 5 อันเป็นภูมิของวิปัสสนากรรมฐาน
18.ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเห็นรูปนามตามความเป็นจริง
19.กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนสิ้นความสงสัยในสภาวธรรม เพราะเห็นรูปนามพร้อมเหตุปัจจัย
20.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนข้ามพ้นวิปัสสนูปกิเลส
21.ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาญาณ 9
22.ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนได้บรรลุอริยมรรค เป็นพระอริยบุคคล
23.ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ แสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

 
ไฟล์เสียงอ่าน วิสุทธิมรรค
โดย มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
Download ไฟล์ PDF
ของหนังสือเล่มนี้


เปิดอ่าน (pdf)

download (.zip)
วิสุทธิมรรค

เรื่อง ฟัง
วิสุทธิมรรค :V99_P1206_ปริจเฉทที่ ๒๓ : ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ :นิคมกถ
วิสุทธิมรรค :V23_P1196_ปริจเฉทที่ ๒๓ : ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ :วิปัสสนา ๓
วิสุทธิมรรค :V23_P1183_ปริจเฉทที่ ๒๓ : ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V22_P1171_ปริจเฉทที่ ๒๒ : ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : กิจ ๔ ประการในอริยสัจจ์ ๔
วิสุทธิมรรค :V22_P1160_ปริจเฉทที่ ๒๒ : ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : อุปปันนะ ๔
วิสุทธิมรรค :V22_P1149_ปริจเฉทที่ ๒๒ : ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : การละธรรมทั้งหลายด้วยมรรคญาณ
วิสุทธิมรรค :V22_P1141_ปริจเฉทที่ ๒๒ : ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : อานุภาพของมรรคญาณ
วิสุทธิมรรค :V22_P1131_ปริจเฉทที่ ๒๒ : ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : โครตภูญาณ
วิสุทธิมรรค :V21_P1125_ปริจเฉทที่ ๒๑ : ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ :อนุโลมญาณ
วิสุทธิมรรค :V21_P1110_ปริจเฉทที่ ๒๑ : ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ :วุฎฐานคามินีวิปัสสนา
วิสุทธิมรรค :V21_P1096_ปริจเฉทที่ ๒๑ : ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ :สังขารุเปกขาญาณ
วิสุทธิมรรค :V21_P1084_ปริจเฉทที่ ๒๑ : ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : อาทินวานุปัสสนาญาณ
วิสุทธิมรรค :V21_P1072_ปริจเฉทที่ ๒๑ : ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ
วิสุทธิมรรค :V20_P1061_ปริจเฉทที่ ๒0 : มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ :วิปัสสนูปกิเลส ๑0
วิสุทธิมรรค :V20_P1047_ปริจเฉทที่ ๒0 : มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ :ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์เข้าไปในรูปธรรมดา
วิสุทธิมรรค :V20_P1031_ปริจเฉทที่ ๒0 : มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : วิธีกำหนดรู้ความเกิดของอรูป
วิสุทธิมรรค :V20_P1018_ปริจเฉทที่ ๒0 : มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ : การกำหนดรู้ขันธ์ ๕ โดยอาการ ๔0
วิสุทธิมรรค :V20_P1009_ปริจเฉทที่ ๒0 : มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ
วิสุทธิมรรค :V19_P0995_ปริจเฉทที่ ๑๙ : กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ : ปัจจยปริคคหญาณ
วิสุทธิมรรค :V18_P0986_ปริจเฉทที่ ๑๘ : ทิฎฐิวิสุทธินิเทศ: อุปมานามและรูป
วิสุทธิมรรค :V18_P0977_ปริจเฉทที่ ๑๘ : ทิฎฐิวิสุทธินิเทศ: นามรูปปริคคหญาณ
วิสุทธิมรรค :V17_P0968_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : ความรู้เบ็ดเตล็ดในภวจักร
วิสุทธิมรรค :V17_P0960_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : ภวจักร-ล้อแห่งภพ
วิสุทธิมรรค :V17_P0951_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : อุปาทานเป้นปัจจัยแก่ภพ
วิสุทธิมรรค :V17_P0940_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : สฬายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ
วิสุทธิมรรค :V17_P0929_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : [ข้อ637]**
วิสุทธิมรรค :V17_P0916_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : [ข้อ624]**
วิสุทธิมรรค :V17_P0904_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : ปฎิจจสมุปปาท [อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขาร]
วิสุทธิมรรค :V17_P0889_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : ปัจจัย ๒๔
วิสุทธิมรรค :V17_P0876_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : อวิชชาก็มีเหตุ
วิสุทธิมรรค :V17_P0863_ปริจเฉทที่ ๑๗ : ปัญญาภูมินิเทศ : ปฎิจจสมุปปาทกถา
วิสุทธิมรรค :V16_P0855_ปริจเฉทที่ ๑๖ : อินทริยสัจจนิเทศ :***
วิสุทธิมรรค :V16_P0847_ปริจเฉทที่ ๑๖ : อินทริยสัจจนิเทศ :ทุขขสมุทยนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V16_P0834_ปริจเฉทที่ ๑๖ : อินทริยสัจจนิเทศ :ทุขขนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V16_P0821_ปริจเฉทที่ ๑๖ : อินทริยสัจจนิเทศ :อินทริยนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V15_P0811_ปริจเฉทที่ ๑๕ : อายตนธาตุนิเทศ :ธาตุนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V15_P0805_ปริจเฉทที่ ๑๕ : อายตนธาตุนิเทศ :อายตนนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V14_P0798_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ :นัยสำหรับวินิจฉัยขันธ์ ๖ ประการ
วิสุทธิมรรค :V14_P0790_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ :ขันธวิภาคอีกนัยหนึ่ง
วิสุทธิมรรค :V14_P0781_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ :สังขารอะไรสัมปโยคกับกุศลวิญญาณดวงไหน
วิสุทธิมรรค :V14_P0768_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ : เวทนาขันธ์
วิสุทธิมรรค :V14_P0756_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ : นามขันธ์ ๔
วิสุทธิมรรค :V14_P0741_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ : ปัญญาจะพึงเจริญอย่างไร
วิสุทธิมรรค :V14_P0731_ปริจเฉทที่ ๑๔ : ขันธนิเทศ : ปัญญากถา
วิสุทธิมรรค :V13_P0721_ปริจเฉทที่ ๑๓ : อภิญญานิเทศ :ความเบ็ดเตล็ดในอภิญญา
วิสุทธิมรรค :V13_P0712_ปริจเฉทที่ ๑๓ : อภิญญานิเทศ :อสงไขย ๔
วิสุทธิมรรค :V13_P0704_ปริจเฉทที่ ๑๓ : อภิญญานิเทศ :เขตของพระพุทธเจ้า ๓
วิสุทธิมรรค :V13_P0695_ปริจเฉทที่ ๑๓ : อภิญญานิเทศ : **
วิสุทธิมรรค :V12_P0683_ปริจเฉทที่ ๑๒ : อิทธิวิธนิเทศ :ใช้มือคลำพรพะจันทร์และพระอาทิตย์ ***
วิสุทธิมรรค :V12_P0673_ปริจเฉทที่ ๑๒ : อิทธิวิธนิเทศ :พระพุทธเจ้าทรงทำพระปาฎิหาริย์
วิสุทธิมรรค :V12_P0661_ปริจเฉทที่ ๑๒ : อิทธิวิธนิเทศ :อริยาอิทธิ
วิสุทธิมรรค :V12_P0649_ปริจเฉทที่ ๑๒ : อิทธิวิธนิเทศ :อภิญญากถา (661)**
วิสุทธิมรรค :V11_P0639_ปริจเฉทที่ ๑๑ : สมาธินิเทศ : ธาตุ ๔ เป็นมหาภูติ
วิสุทธิมรรค :V11_P0630_ปริจเฉทที่ ๑๑ : สมาธินิเทศ : อาโปธาตุ
วิสุทธิมรรค :V11_P0621_ปริจเฉทที่ ๑๑ : สมาธินิเทศ : วิธีเจริญกัมมัฎฐาน
วิสุทธิมรรค :V11_P0609_ปริจเฉทที่ ๑๑ : สมาธินิเทศ : อาหาเรปฎิกูลสัญญากถา
วิสุทธิมรรค :V10_P0598_ปริจเฉทที่ ๑0 : อารุปปนิเทศ :อากิญจัญญายตนกถา
วิสุทธิมรรค :V10_P0589_ปริจเฉทที่ ๑0 : อารุปปนิเทศ :อากาสานัญจายตนกถา
วิสุทธิมรรค :V09_P0578_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:เหตุที่เรียกว่าอัปปมัญญา
วิสุทธิมรรค :V09_P0567_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:อธิบายข้อเบ็ดเตล็ดในพรหมวิหาร ๔
วิสุทธิมรรค :V09_P0558_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:อุเบกขาภาวนา
วิสุทธิมรรค :V09_P0547_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:วิธีการแผ่กรุณา ๓ อย่าง
วิสุทธิมรรค :V09_P0535_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:อธิบายอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ
วิสุทธิมรรค :V09_P0526_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑0 วาระที่ ๘ ในบุคคลที่ ๘
วิสุทธิมรรค :V09_P0516_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:วิธีการแผ่เมตตา ๓ อย่าง
วิสุทธิมรรค :V09_P0505_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:เรื่องพญานาคชื่อจัมเปยยะ
วิสุทธิมรรค :V09_P0493_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๓ ด้วยมองคนในแง่ดี
วิสุทธิมรรค :V09_P0481_ปริจเฉทที่ ๙ : พรหมวิหารนิเทศ:วิธีภาวนาพรหมวิหาร ๔
วิสุทธิมรรค :V08_P0478_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :อุปสมานุสสติกถา
วิสุทธิมรรค :V08_P0466_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :วิธีปฎิบัติเพื่อนำคืน
วิสุทธิมรรค :V08_P0454_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :อาการหยาบและละเอียดสงบ
วิสุทธิมรรค :V08_P0442_ปริเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :อานาปานสติกถา
วิสุทธิมรรค :V08_P0432_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :อธิบายอุทริยํ-อาหารใหม่
วิสุทธิมรรค :V08_P0422_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :วิธีเจริญกัมมัฎฐาน
วิสุทธิมรรค :V08_P0411_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ :กายบคตาสติกถา
วิสุทธิมรรค :V08_P0397_ปริจเฉทที่ ๘ : อนุสสติกัมมัฎฐานนิเทศ : มรณานุสสติกถา
วิสุทธิมรรค :V07_P0391_ปริจเฉทที่ ๗ : ฉอนุสสตินิเทศ :เทวตานุสสติกถา
วิสุทธิมรรค :V07_P0379_ปริจเฉทที่ ๗ : ฉอนุสสตินิเทศ :สังฆานุสสติกถา
วิสุทธิมรรค :V07_P0369_ปริจเฉทที่ ๗ : ฉอนุสสตินิเทศ :ธัมมานุสสติกถา
วิสุทธิมรรค :V07_P0359_ปริจเฉทที่ ๗ : ฉอนุสสตินิเทศ :อธิบายบทอนุตฺโร
วิสุทธิมรรค :V07_P0343_ปริจเฉทที่ ๗ : ฉอนุสสตินิเทศ : อนุสสติ ๑0 ประการ
วิสุทธิมรรค :V06_P0335_ปริจเฉทที่ ๖ : อสุภกัมมัฎฐานนิเทศ :กำหนดนิมิตโดยอาการ ๑๑ อย่าง
วิสุทธิมรรค :V06_P0325_ปริจเฉทที่ ๖ : อสุภกัมมัฎฐานนิเทศ :ถือเอานิมิตโดยอาการ ๕ อย่าง ***
วิสุทธิมรรค :V06_P0315_ปริจเฉทที่ ๖ : อสุภกัมมัฎฐานนิเทศ :อสุภะ ๑0
วิสุทธิมรรค :V05_P0301_ปริจเฉทที่ ๕ : เสสกสิณนิเทศ : อาโปกสิณนิเทศ
วิสุทธิมรรค :V04_P0289_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :อธิบาย เป็นเหตุให้พระอริยเจ้าสรรเสริญผู้บรรลุว่า เป็นผู้เห็นเสมอกัน มีสติ อยู่เป็นสุข
วิสุทธิมรรค :V03_P0276_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :อธิบาย เอโกทิภาวํ
วิสุทธิมรรค :V03_P0264_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :อธิบายปฐมณานปฐวีกสิณ
วิสุทธิมรรค :V03_P0251_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :ปฐมณานมีวิตกวิจาร
วิสุทธิมรรค :V03_P0237_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :โดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง
วิสุทธิมรรค :V03_P0223_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ :ถ้ายังไม่สำเร็จอัปปนาณาน
วิสุทธิมรรค :V03_P0213_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ : ภาวนาวิธี
วิสุทธิมรรค :V03_P0203_ปริจเฉทที่ ๔ : ปฐวีกสิณนิเทศ : เลือกหาวัดอันสมควรแก่ภาวนา
วิสุทธิมรรค :V03_P0193_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ :โทษที่ไม่ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า
วิสุทธิมรรค :V03_P0182_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ :วินิจฉัยกัมมัฎฐาน ๔0 โดยอาการ ๑0 อย่าง
วิสุทธิมรรค :V03_P0173_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ :วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๒
วิสุทธิมรรค :V03_P0165_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ :ระเบียบปฎิบัติต่ออาจารย์(164)**
วิสุทธิมรรค :V03_P0156_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ :อธิบายคันถปลิโพธ
วิสุทธิมรรค :V03_P0144_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ : วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๕ ที่ ๖
วิสุทธิมรรค :V03_P0133_ปริจเฉทที่ ๓ : กัมมัฎฐานคหณนิเทศ : เริ่มเรื่องสมาธิ
วิสุทธิมรรค :V02_P0125_ปริจเฉทที่ ๒ : ธุตังคนิเทศ :ธุตังคปกิณณกกถา
วิสุทธิมรรค :V02_P0116_ปริจเฉทที่ ๒ : ธุตังคนิเทศ :อัพโภกาสิกังคกถา
วิสุทธิมรรค :V02_P0105_ปริจเฉทที่ ๒ : ธุตังคนิเทศ :ปัตติปิณฑิกังคกถา
วิสุทธิมรรค :V02_P0094_ปริจเฉทที่ ๒ : ธุตังคนิเทศ :เตจีวรภังคกถา
วิสุทธิมรรค :V02_P0083_ปริจเฉทที่ ๒ : ธุตังคนิเทศ :อารัมภพจนกณา
วิสุทธิมรรค :V01_P0072(73)_ปริจเฉทที่ ๑ :เมถุนสังโยค ๗ **
วิสุทธิมรรค :V01_P0062_ปริจเฉทที่ ๑ :สุทธิ ๔ อย่าง
วิสุทธิมรรค :V01_P0052_ปริจเฉทที่ ๑ : สีลนิเทศ :ธรรมเป็นเหตุให้ปาริสุทธิศิล ๔ สำเร็จ : ๑ ศรัทธาเป็นเหตุให้ปาติโมกขสังวรสำเร็จ
วิสุทธิมรรค :V01_P0041_ปริจเฉทที่ ๑ : สีลนิเทศ :ในลปนานิเทศ
วิสุทธิมรรค :V01_P0031_ปริจเฉทที่ ๑ : สีลนิเทศ :อธิบายอิทรียสังวรศิล
วิสุทธิมรรค :V01_P0020_ปริจเฉทที่ ๑ : สีลนิเทศ : อธิบายศิล ๓ หมวดที่ ๑
วิสุทธิมรรค :V01_P0009_ปริจเฉทที่ ๑ : สีลนิเทศ :พรรณาศิลโดยพิสดาร
วิสุทธิมรรค : V00_P0001_นิทานกถา : ปัญหาพยากรณ์
วิสุทธิมรรค :V00_P(19): สารัตถวิจารณ์
วิสุทธิมรรค : V00_P(09): พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา กถาว่าด้วยประวัติท่านพระพุทธโฆสะ
 
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087