เรื่อง ยาก 5 อย่าง

วันออกอากาศ

: อ. กัญรศิ เส็งกิ่ง
ยาก 5 อย่าง
1.ความเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก
2.ความได้มาเกิดเป็นมนุษย์
3.เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนา
4.พบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังข้อธรรมคำสอนอันถูกต้องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
5.ได้ฟังข้อธรรมคำสอนอันถูกต้องของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้เอามาใส่จิตใส่ใจลงมือประพฤติปฏิบัติ จนสามารถเอาตัวเอาใจให้หลุดพ้นจากทุกข์ความเวียนว่ายตายเกิด

บุญกิริยาวัตถุ 10 อย่าง

ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่พากันเข้าใจว่าวิธีที่จะได้บุญมีเพียงวิธีเดียว คือการให้ทาน หรือการบริจาคทรัพย์ สิ่งของหรือแม้แต่การให้ธรรมทานด้วยหนังสือธรรมะต่าง

การให้ทานเป็นการทำบุญที่ยาก ลงทุนมาก แต่ให้ผลตอบแทนน้อยถ้าไม่เข้าใจวิธีการให้ทานอย่างถูกต้อง
บุญ...คือสิ่งที่ทำให้ใจสงบ เป็นสุข ปีติ อิ่มเอิบ
บาป ....คือสิ่งที่ทำให้ใจเดือดร้อน เป็นทุกข์
วิธีได้บุญมีอยู่ถึง 10 วิธี เรียงลำดับขึ้นไป จากทำยากได้บุญน้อย จนถึงทำน้อยได้บุญมาก
แบ่งวิธีได้บุญออกเป็น 3 กลุ่มคือ
ทาน.....ศีล.....ภาวนา
บุญในหมวดทานได้แก่
๑.ทาน....การให้ปันสิ่งของ
๒.ปัตติทาน....การแผ่ส่วนบุญที่ได้รับจากการให้ปันสิ่งของ
๓.ปตตานุโมทนา....การอนุโมทมนาส่วนบุญที่ทำแล้วของตนเองและผู้อื่น
หมวดศีล
๔.ศีล การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ข้อ
๕.อัปจายนะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน (ฝึกหัดสละความเป็นตัวตน)
๖.เวยยาวัจจะ การน้อมรับใช้ผู้อื่น (ฝึกวางตัวตนไปช่วยผู้อื่น)
หมวดภาวนา
๗.ธัมมสวนะ การฟังธรรมตามกาล
๘.ธัมมเทศนา การแสดงธรรม
๙.ภาวนา การทำสมถะภาวนา
๑๐.ทิษฐุชุกรรม การทำความเห็นให้ตรง ถูกต้อง ด้วยวิปัสสนาภาวนา


เขียนเมื่อ 22 ม.ค. 2557
 
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม
สำนักงานเลขที่ 83 วัดศรีสุดาราม วรวิหาร (ศาลาริมน้ำ)
ถนน บางขุนนนท์ (บางขุนนนท ซอย 6) แขวง บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร 02-886-0087