เนื้อหา ความรู้ทางด้านอภิธรรม ตามลำดับชั้นเรียน

 
 
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกตรี (จูฬตรี)
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกโท (จูฬโท)
ชั้นจูฬอาภิธรรมิกเอก (จูฬเอก)

ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกตรี (มัชฌิมตรี)
ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกโท (มัชฌิมโท)
ชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกเอก (มัชฌิมเอก)

ชั้นมหาอาภิธรรมิกตรี (มหาตรี)
ชั้นมหาอาภิธรรมิกโที (มหาโท)
ชั้นมหาอาภิธรรมิกเอก (มหาเอก)